Dla wszystkich przemysłowych uczestników systemu OZE w Polsce jedną z ważniejszych informacji jest uruchomienie przez prezesa URE testowej wersji Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA).

Podstawowym aktem normatywnym, określającym mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z OZE, jest Ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii1 ( dalej: u.o.z.e.).

Jedną z najistotniejszych kwestii związanych z praktycznym stosowaniem przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii (dalej u.o.z.e.) jest prawna wykładnia pojęcia „instalacja odnawialnego źródła energii” (dalej instalacja OZE).

Najwięcej wątpliwości wśród potencjalnych uczestników aukcji budzi zagadnienie związane z pomocą publiczną, a w szczególności z art. 39 Ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii...

Jedną z najistotniejszych kwestii związanych z praktycznym stosowaniem przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii (dalej u.o.z.e.) jest prawna wykładnia pojęcia instalacja odnawialnego źródła energii (dalej instalacja OZE). Już w samych celach ustawy, a więc w art. 1 ust. 1 pkt 2 u.o.z.e. ustawodawca wskazuje, że przepisy ustawy określają m.in. mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, ale jedynie w jednostkach wytwórczych, które można zakwalifikować jako instalacje OZE. W związku z tym prawidłowe rozumienie pojęcia instalacja OZE na gruncie niniejszej ustawy ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia wykonalności poszczególnych przepisów ustawy, kierowanych zarówno do wytwórców energii, jak i do organów administracji...

Udział w aukcjach i spełnienie wszystkich obowiązków związanych z wygraniem aukcji, rozliczaniem dopłat i wytwarzaniem energii z OZE wiąże się ze strony zainteresowanych inwestorów z dopilnowaniem licznych formalności prawnych...